OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Prevádzkový poriadok

 

I.

Účel prevádzkového poriadku

Účelom Prevádzkového poriadku /ďalej PP/ je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržiavajúcich sa v areáli. PP je súhrn opatrení na ochranu zdravia osôb, ktoré v areáli zabezpečujú prevádzku, osôb, ktoré zabezpečujú športovú, vzdelávaciu a spoločenskú činnosť, ako i účastníkov športových, vzdelávacích a spoločensko-rekreačných aktivít. PP je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku areálu, pre osoby, ktoré vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na šport, vzdelávanie a rekreačné aktivity, ako i účastníkov športových, vzdelávacích a spoločensko-rekreačných aktivít. Tento PP musí byť v areáli zverejnený na viditeľnom mieste.

II.

Identifikačné údaje

III.

Charakteristika areálu

Areál sa nachádza v katastrálnom území obce Ondrejovce. Je známy ako ihrisko Energy Paintball Ondrejovce. Dostupný je z futbalového ihriska obce Ondrejovce. Paintballové ihrisko zaberá z uvedeného územia plochu o celkovej výmere 1.500 m2. Ihrisko je nekryté, s trávnatým upravovaným povrchom, porastené stromami a kríkmi, ohraničené je stĺpikmi a zabezpečené ochrannou sieťou. Na ihrisku sa nachádzajú prírodné prekážky, umelo vybudované bariéry z dreva, plechu, pneumatík, betónových kruhov a vrak auta. V celom areáli sú prísne bezpečnostné pravidlá. Areál má vyhradený priestor na oddych a občerstvenie. Parkovanie je možné pri futbalovom ihrisku.

IV.

Vstup na ihrisko

Celé ihrisko je ohradené, vstup na ihrisko je iba v sprievode alebo po dohovore s poverenou osobou na základe vopred dohovoreného termínu.

Vstup a voľný pohyb po ihrisku je bez sprievodu alebo dohovoru s poverenou osobou zakázaný.

V prípade nepriaznivého počasia /silný dážď, silný sneh, silný vietor/ je ihrisko uzatvorené.

V.

Povinnosti objednávateľov akcie

Oboznámiť účastníkov svojej akcie s pravidlami a povinnosťami uvedenými v článku IV. a VI.

Dodržiavať časový harmonogram akcie.

VI.

Povinnosti účastníkov, podmienky účasti na hre

Hry sa môže zúčastniť len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony, mladšie osoby len v sprievode dospelých.

Účastníci sú povinní mať pri sebe doklad totožnosti.

Po príchode na ihrisko, pred začatím hry je účastník povinný zaregistrovať sa v prezentačnom hárku u poverenej osoby.

Platí prísny zákaz účasti na paintballovej hre pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.

Každý účastník hry je povinný sa na výzvu príslušníka Policajného zboru podrobiť sa orientačnej dychovej skúške, príp. lekárskemu vyšetreniu na účel zistenia, či pri manipulácii s paintallovou zbraňou nie je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky.

Všetci súťažiaci a prítomné osoby sú povinné sa v priebehu hry i počas prestávok riadiť pokynmi poverenej osoby.

Hráč si po prevzatí výstroja dôkladne skontroluje, či je všetko vybavenie v poriadku.

Každý účastník je povinný zaobchádzať s výstrojom, paintballovou zbraňou a zásobníkmi primerane, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Po prevzatí výstroja zaň zodpovedá každý účastník osobne, v prípade poškodenia či straty zbrane, doplnkov, výstroja alebo ich častí je povinný nahradiť vzniknutú škodu v plnej výške.

Každý hráč sa zúčastní hry na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor pri hre nenesie zodpovednosť za ujmy na zdraví fyzického alebo psychického charakteru zúčastnených hráčov, divákov a ostatných prítomných, ktoré boli spôsobené nedodržaním bezpečnostných, herných alebo iných stanovených pravidiel hry, na ktoré boli vopred upozornení.

Organizátor nenesie zodpovednosť za poškodenie odevu alebo časti odevu zúčastnených hráčov, divákov a ostatných prítomných, odporúča sa používať oblečenie primerané tejto hre.

Všetci hráči sú povinný zabezpečiť si na hru pevnú obuv.

Na hru je možné použiť len paintballové zbrane, ktoré poskytne organizátor.

Na ihrisku a všade, kde hrozí zásah značkovacou guličkou, musia hráči a ďalšie osoby po celú dobu hry nosiť na tvári ochrannú masku; ak si potrebuje hráč dať dole masku, je povinný pred tým, ako tak urobí, opustiť ihrisko.

Strieľať je povolené len na ihrisku v priebehu hry, alebo na miestach určených k testovaniu, alebo vybíjaniu zbraní; mimo hraciu zónu sa nosia zbrane zásadne zaistené.

Je prísne zakázané zbierať a používať už vystrelené guličky, ktoré ležia na zemi! Za porušenie tohto zákazu môže byť hráč vykázaný z ihriska bez nároku na náhradu alebo vrátenie ceny.

Za poškodenie paintballovej zbrane následkom používania už vystrelených guličiek je účastník povinný nahradiť škodu v plnej výške.

Je zakázaný fyzický kontakt medzi protihráčmi.

Je zakázané strieľať a mieriť aj nenabitou zbraňou na hráča bez nasadenej masky.

Na ostatných prítomných, ktorí sa nezúčastňujú hry, sa nesmie strieľať, aj keď majú nasadenú masku.

Ak hráč spozoruje v priebehu hry, že sa v priestore ohrozenom streľbou nachádza osoba bez masky, je povinný zastaviť paľbu a upozorniť na túto skutočnosť ostatných hráčov ako aj  organizátora.

Je zakázané ničiť vegetáciu, strieľať na zvieratá a vtákov, poškodzovať prvky ihriska, resp. iné zariadenie areálu, znečisťovať ihrisko a jeho okolie odpadom.

Každý hráč je povinný poznať a dodržiavať uvedené bezpečnostné pravidlá a prevádzkový poriadok.

Za hrubé porušenie pravidiel je organizátor oprávnený hráča diskvalifikovať z hry, prípadne ho vykázať z ihriska.

Ďakujeme Vám za dodržiavanie bezpečnostných pravidiel a prevádzkového poriadku v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých návštevníkov ihriska.

VII.

Povinnosti osôb zabezpečujúcich akciu

Na začiatku oboznámiť účastníkov akcie s bezpečnostnými pravidlami.

Viesť evidenciu účastníkov akcie.

Dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s paintballovou zbraňou.

Upozorniť účastníkov paintballovej hry, aby nepožívali pred jej ukončením alkoholické nápoje a zabezpečiť, aby nevstúpili na ihrisko viditeľne pod vplyvom alkoholických nápojov alebo inej návykovej látky.

Zastaviť hru v prípade ohrozenia zdravia účastníkov.

Zabezpečiť a kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku.

Vytvárať čo najlepšie podmienky na športovú, vzdelávaciu a rekreačnú činnosť.

VIII.

Vplyv na životné prostredie

Paintballová zbraň je plynová zbraň určená na vystreľovanie striel so značkovacou látkou. Náplň striel - guličiek je vyrábaná z potravinárskych farieb, ktoré sú pre životné prostredie nezávadné.

Všetky umelo vytvorené prekážky na ihrisku sú pre životné prostredie nezávadné.

Mimoriadna pozornosť sa venuje dodržiavaniu zákazu ničiť vegetáciu, strieľať na zvieratá a vtákov a znečisťovať ihrisko a jeho okolie odpadom.

Po skončení hry organizátor skontroluje čistotu paintballového ihriska a jeho okolia a odstráni nežiaduci odpad.